REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DAGOKOSMETYKI.PL

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym sklepu internetowego https://dagokosmetyki.pl organizowanym przez NaturLab Daria Żychlińska, ul. Środkowa 40, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 9950207619, zwanym dalej „Organizatorem”.

1. Uczestnictwo
1.1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych produktów.
1.2. Uczestnictwo w Programie lojalnościowym jest darmowe.
1.3. Każdy Uczestnik Programu lojalnościowego potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie lojalnościowym.
1.4. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej https://dagokosmetyki.pl, do założenia którego potrzebny jest adres e-mail Uczestnika.
1.5. Po założeniu konta Uczestnik zbiera punkty, których może użyć do dokonania płatności podczas zakupów na stronie internetowej https://dagokosmetyki.pl.
1.6. Punkty przypisywane są do konkretnego konta (adresu mailowego) – nie ma możliwości przepisania/przypisania punktów do innego konta/adresu mailowego. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.

2. Zasady gromadzenia punktów lojalnościowych
2.1. Uczestnikowi Programu lojalnościowego za każde wydane w sklepie https://dagokosmetyki.pl 10 zł przysługuje 1 punkt lojalnościowy. 2 punkty lojalnościowe to równowartość 1 zł.
2.2. Punkty są niewymienialne na gotówkę i mają jedynie wartość w ramach Programu lojalnościowego.
2.3. Punkty są przyznawane po każdym zrealizowanym zakupie.
2.4. Uczestnik może sprawdzić stan zgromadzonych punktów po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej https://dagokosmetyki.pl, w zakładce Moje konto.
2.5. Po dokonaniu transakcji na stronie https://dagokosmetyki.pl użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o liczbie zebranych punktów.
2.6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne bezterminowo.
2.7. Formy zbierania punktów:
2.7a. 5 punktów – założenie konta użytkownika na stronie https://dagokosmetyki.pl.
2.7b. 5 punktów – złożenie zamówienia o wartości produktów od 250 zł.
2.7c. 3 punkty – napisanie opinii o produkcie na stronie https://dagokosmetyki.pl o zakupionym przez siebie produkcie znajdującym się w naszej ofercie.
Punkty za opinie są przyznawane ręcznie przez Organizatora po zatwierdzeniu komentarza.
Punkty są przyznawane tylko za pierwszą opinię o danym produkcie.
2.8. Uzyskanie punktów w Programie lojalnościowym możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie internetowym https://dagokosmetyki.pl (niezależnie od wybranej formy dostawy) oraz po dodaniu opinii o produkcie i zatwierdzeniu jej przez Organizatora.
2.9. Punkty za towary zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda.

3. Używanie zebranych punktów
3.1. Punktów zebrane w Programie lojalnościowym można wymienić na pieniądze podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie internetowej https://dagokosmetyki.pl, bez minimalnej kwoty zamówienia.
3.2. Za pomocą punktów można obniżyć wartość zamówienia. Za każdy punkt wykorzystany przy realizacji zamówienia kwota zamówienia obniży się o 0,50 zł.

4. Reklamacje
4.1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem lojalnościowym należy składać na adres e-mail: dago@dagokosmetyki.pl lub na adres pocztowy: NaturLab Daria Żychlińska, ul. Środkowa 40, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
4.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

5. Ochrona danych osobowych
5.1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Administratorem Danych Osobowych jest NaturLab Daria Żychlińska, ul. Środkowa 40, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
5.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie lojalnościowym sklepu internetowego https://dagokosmetyki.pl.
5.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Programu lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej https://dagokosmetyki.pl.
6.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiedniego powiadomienia.
6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów w wyniku nieuprawnionego dostępu do konta Uczestnika lub innego zdarzenia niezależnego od Organizatora.
6.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.6. Regulamin wchodzi w życie 19 listopada 2023 roku i nie działa wstecz.